College Losser presenteert begroting 2024-2027

7 maanden geleden gepubliceerd

Marian Oosterbroek, wethouder financiën van Gemeente Losser, heeft de Gemeentebegroting 2024-2027 gepresenteerd. Het college is tevreden over de huidige situatie en kan voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een structureel sluitende begroting presenteren. Voor 2027 wordt echter nog een bescheiden tekort verwacht, dat gedekt kan worden uit de reserves van de gemeente.

Financiële situatie vanaf 2026/2027

De financiële situatie voor de gemeente Losser wordt vanaf 2026/2027 moeilijker. Dit komt vooral door de kortingen die het rijk vanaf dat moment doorvoert. Daarom houdt het college de ontwikkeling van de financiën nauwgezet in de gaten.

Ontwikkeling van de gemeentelijke heffingen

In 2024 wordt de afvalstoffenheffing niet verhoogd. Dit komt door afspraken over lastenverlichting die eerder met de gemeenteraad zijn gemaakt. De aanpassing van de belastingen blijft in Losser beperkt tot de indexatie met 4,1%, om de loon- en prijsstijgingen te kunnen compenseren. Volgens wethouder Oosterbroek beweegt Losser zich nu naar beneden, richting het landelijk gemiddelde qua belastingdruk.

Aanpassingen ten opzichte van de Voorjaarsnota

In de gemeentebegroting zijn twee aanpassingen aangebracht ten opzichte van de in juni gepresenteerde Voorjaarsnota. Enerzijds wordt er extra budget vrijgemaakt voor de aanstelling van een privacy-officer. Hiermee kan de gemeente Losser verder professionaliseren op het gebied van actuele wet- en regelgeving. Anderzijds wil het college het Team Veiligheid versterken. Extra middelen moeten worden ingezet om goed op ontwikkelingen te kunnen inspelen en de uitvoering van het integraal veiligheidsplan te kunnen waarborgen.

Bespreking en vaststelling in de gemeenteraad

De begroting wordt naar verwachting in november besproken en vastgesteld in de gemeenteraad. Politieke vragen komen aan de orde in de oordeelsvormende vergadering op 31 oktober.