Gemeente Dalfsen dient zienswijze in op provinciaal zon- en windbeleid

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het college van de gemeente Dalfsen heeft besloten zienswijzen in te dienen op het provinciale zon- en windbeleid. Het doel is om het provinciale beleid beter af te stemmen op het gemeentelijk beleid omtrent windmolens en zonnevelden.

Afwijkende Dalfser aanpak

De Dalfser aanpak wijkt op een aantal punten af van het provinciale beleid. Zo zijn er verschillen in opvatting over de verdeling van windmolens over de provincie, de mate van lokaal eigendom en de maximale hoogte van erfmolens. De gemeente vraagt via de zienswijze aandacht voor deze zaken.

Wethouder Andre Schuurman benadrukt het belang van de energietransitie en de wens om onduidelijkheden voor inwoners te voorkomen. “Ons doel is om onze eigen energieopgave in te vullen met zoveel mogelijk betrokkenheid en draagvlak van onze inwoners en ondernemers”, aldus Schuurman.

Provinciaal beleid

De provincie heeft volgens de gemeente Dalfsen op hoofdlijnen een goede basis gelegd voor windmolens en zonnevelden in Overijssel. Ze neemt maatregelen om ongewenste plannen te blokkeren en lokaal gedragen plannen worden zo mogelijk gemaakt.

Hoewel de gesprekken tussen de gemeente en de provincie goed verlopen, dient het college van Dalfsen op verzoek volledigheidshalve een aantal zienswijzen in. De verwachting is dat in het voorjaar van 2025 een definitief provinciaal beleid wordt vastgesteld.