Haaksbergen stelt duurzaamheidsvisie op met input van inwoners

4 maanden geleden gepubliceerd

Haaksbergen werkt aan een strategische visie op de verduurzaming van de gemeente in de komende jaren. De huidige projecten zijn nu vaak ad hoc en reactief, terwijl de gemeente graag meer planmatige en proactieve keuzes wil maken. Inwoners worden gevraagd om hun visie op duurzaamheid te delen om te helpen bij het bepalen van de thema’s voor de komende jaren.

Europese en Nationale Doelen

De visie op duurzaamheid zal gebaseerd zijn op Europese en nationale doelen, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse Klimaatwet. Hierin wordt opgeroepen tot minder uitstoot van broeikasgassen, het hergebruik van materialen en aanpassingen aan de openbare ruimte om beter om te kunnen gaan met hitte en hevige regenval.

Initiatieven in Haaksbergen

Haaksbergen heeft de afgelopen jaren al verschillende initiatieven genomen om te verduurzamen. Zo is er een zonnepark aangelegd, is er subsidie beschikbaar gesteld voor zonnepanelen op huurwoningen en wordt de mogelijkheid voor windenergie in Buurse verkend. Daarnaast biedt de gemeente ondernemers gratis energieadvies aan en kunnen inwoners thuis een energiecoach ontvangen.

Inbreng van Inwoners

De duurzaamheidsvisie wordt opgesteld met de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en toonaangevende bedrijven in Haaksbergen. Inwoners krijgen de mogelijkheid om via een vragenlijst hun wensen, verwachtingen en uitdagingen te delen. Wanneer de resultaten van de enquête bekend zijn, wordt er een interactieve bijeenkomst georganiseerd om samen te werken aan het opstellen van een concreet programma.

Door inwoners op deze manier te betrekken bij de ontwikkeling van de duurzaamheidsvisie, hoopt de gemeente op draagvlak voor de op te stellen visie en de vervolgstappen. Hierbij is ook het creëren van bewustwording over een gezondere wereld een belangrijk doel. Iedereen kan daaraan een steentje bijdragen.