Toekomst haven en kades Dalfsen verkend

16 dagen geleden gepubliceerd

De verkenning naar de toekomst van de haven en de kades in Dalfsen is afgerond. Het onderzoek raadt aan om de huidige voorzieningen te optimaliseren. Daarvoor moeten de aanlegvoorzieningen in de haven en van de kades verbeteren en zich aanpassen. Ook het aanleggen van elektra is geadviseerd om in te kunnen spelen op de toename van elektrische vaartuigen. Deze adviezen zullen de basis vormen voor de volgende stappen die worden genomen.

Verkenning

De verkenning werd uitgevoerd vanwege de periodieke drukte in de haven met passanten, het gebruik van de boothelling en de interesse voor seizoenligplaatsen in Dalfsen. Het advies suggereert dat uitbreiding van de havenkom in Dalfsen niet nodig is, maar dat de Westkade aantrekkelijker moet worden gemaakt met betere aanlegvoorzieningen. De Oostkade zou moeten worden aangepast om meer ruimte te creëren voor het aanleggen van grotere boten.

Presentatie resultaten

Wethouder Betsy Ramerman zal de resultaten van de verkenning presenteren aan het begin van het nieuwe vaarseizoen. Ze ziet de uitkomsten als een uitstekende basis voor de recreatieve ontwikkeling. Ze gelooft dat de optimalisatie van de haven de economie een extra boost kan geven.

Verkennend onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Vrolijks Blue Progress in samenwerking met havenbeheer en de landelijke recreatievaart. Verschillende vertegenwoordigers van de kadegebruikers hebben ook bijgedragen aan de verkenning. Daarbij werd gekeken naar het gebruik van de huidige haven en kades en er werd een analyse uitgevoerd om de ontwikkeling van vraag en aanbod te begrijpen.

Vervolgstappen

De komende periode worden de adviezen uit de verkenning als uitgangspunt genomen voor vervolgstappen. Deze zullen worden betrokken bij de recreatieve ontwikkeling van het haven- en kadegebied. Daarbij worden ook de wensen van kadegebruikers en scholieren verkend. Enkele van de maatregelen waar aan wordt gewerkt zijn: beter benutten van de haven en kades, aanpassing van de inrichting van de havenkom, uitbreiding van elektriciteitsvoorzieningen op de Westkade en verbetering van aanlegvoorzieningen. Ook wordt er gewerkt naar het verkrijgen van het Blauwe Vlag keurmerk voor de haven.

Informatiebijeenkomst

Er wordt in april een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst worden de bevindingen van de verkenning gepresenteerd en de vervolgstappen besproken. Alle betrokkenen zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst.