Uitbreiding SPOC terrein: groen licht voor Kindcentrum Wijhe

4 maanden geleden gepubliceerd

Het SPOC terrein, het centrum van sport, onderwijs en cultuur in Wijhe, wordt uitgebreid met Kindcentrum Wijhe. De wijziging van het bestemmingsplan is op 19 maart goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplanwijziging

Voor de realisatie van het project op de huidige sportvelden is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het terrein, nu bestemd voor ‘recreatie – dagrecreatie’, zal veranderen naar een ‘maatschappelijke’ bestemming. Dit proces is al in gang gezet, met een ontwerpbestemmingsplan dat eind 2023 ter inzage lag. Na een zorgvuldige afweging van binnengekomen zienswijzen en in overleg met het waterschap, is besloten het plan ongewijzigd door te zetten. De bestemmingsplanwijziging wordt op 8 april voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verkeerssituatie

Er bestaan zorgen over de verkeersafwikkeling en -veiligheid in de bredere omgeving van het kindcentrum. Ondanks dat uit een verkeerskundig onderzoek blijkt dat de verkeerseffecten van de ontwikkeling van het kindcentrum niet leiden tot verkeersonveiligheid, neemt het college de zorgen uit de buurt serieus. Daarom wordt in 2025 een nieuw project opgestart om de verkeerssituatie te analyseren.

Planning

Het definitieve bestemmingsplan wordt na het besluit van de raad wederom voor 6 weken ter inzage gelegd. Als er geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State is het plan onherroepelijk. Hierna start de aanbestedingsfase waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt. Het kindcentrum wordt naar verwachting eind 2026/begin 2027 in gebruik genomen.

In Kindcentrum Wijhe zullen de scholen De Wije van De Mare en de Mijnpleinschool Wijhe komen, evenals de kinderopvang van De Bieënkorf. De samenvoeging van deze voorzieningen zorgt voor een sterke, toekomstbestendige onderwijs- en opvangomgeving.